رد کردن لینک ها

پروژه‌های صنایع فرش

81

پروژه موفق

35

شرکت کارفرما

15 سال

سال تجربه

شهر فرش

1397

تحقیقات بازار گروه کانونی از رضایت و نارضایتی مشتریان  – تحقیقات بازار Mystery Shopping از تمام پرسنل شهر فرش 

شهر فرش

1397

بررسی اثربخشی کمپین ” فرش را خالی نبرید” از نظر محتوا و رسانه  – بررسی دلایل رضایت و نارضایتی مشتریان شهر فرش از شعبه 1 و 2

شهر فرش

1397

تحقیقات بازار گروه کانونی از رضایت و نارضایتی مشتریان  – تحقیقات بازار Mystery Shopping از تمام پرسنل شهر فرش 

شهرفرش

1393

ارزیابی آگاهی از برند و تصویر ذهنی برند از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل-

سنجش بررسی تبلیغات شهر فرش از دیدگاه مشتریان بالقوه و بالفعل

بازگشت به بالای صفحه